Đào tạo

Khoa Công nghệ Xây dựng-Giao thông, Trường Đại học Công nghệ hiện triển khai đào tạo 3 bậc học gồm:

  • Bậc đại học:  Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng: Chuyên ngành Công trình dân dụng & Công nghiệp và Chuyên ngành Công trình Giao thông
  • Bậc thạc sĩ: Ngành Kỹ thuật xây dựng
  • Bậc tiến sĩ: Ngành Kỹ thuật xây dựng