Cơ Cấu Tổ Chức

Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông

Ban chủ nhiệm Khoa

  • Chủ nhiệm khoa: GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

Văn phòng Khoa:

    Các Bộ môn và Phòng thí nghiệm trực thuộc:

  • Bộ môn Kỹ thuật xây dựng
  • Bộ môn Thiết kế và quy hoạch xây dựng
  • Phòng thí nghiệm Kết cấu và vật liệu tiên tiến

I. Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

STTHọ và TênNăm sinhTrình độ
đào tạo
Đơn vị cấp 3
được phân công công tác
1Nguyễn Đình Đức1963GS. TSKHBM. Kỹ thuật Xây dựng
2Nguyễn Văn Hùng1987TSBM. Kỹ thuật Xây dựng
3Nguyễn Văn Bắc1985TSBM. Kỹ thuật Xây dựng
4Trần Lê Hưng1991TSBM. Kỹ thuật Xây dựng
5Dương Tuấn Mạnh1988TSBM. Kỹ thuật Xây dựng
6Lê Văn Tuân1983TSBM. Kỹ thuật Xây dựng
7Lê Thùy Dương1991TSBM. Kỹ thuật Xây dựng
8Vũ Minh Anh1994ThSBM. Kỹ thuật Xây dựng
9Ngô Đình Đạt1995ThSBM. Kỹ thuật Xây dựng
10Nguyễn Đình Khoa1998ĐHBM. Kỹ thuật Xây dựng

II. Bộ môn Thiết kế và Quy hoạch

STTHọ và TênNăm sinhTrình độ
đào tạo
Đơn vị cấp 3
được phân công công tác
11Phan Hải Đăng1982TSBM. Thiết kế và Quy hoạch
12Nguyễn Văn Yên1980TSBM. Thiết kế và Quy hoạch
13Trần Tuấn Linh1993ThSBM. Thiết kế và Quy hoạch

III. Phòng thí nghiệm Vật liệu và Kết cấu tiên tiến

STTHọ và TênNăm sinhTrình độ
đào tạo
Đơn vị cấp 3
được phân công công tác
14Trần Quốc Quân1990TSPTN. Vật liệu và Kết cấu tiên tiến
15Vũ Thị Thùy Anh1986TSPTN. Vật liệu và Kết cấu tiên tiến
16Vũ Đình Quang1994ThSPTN. Vật liệu và Kết cấu tiên tiến
17Đỗ Thị Thu Hà1996ThSPTN. Vật liệu và Kết cấu tiên tiến
18Phạm Đình Nguyện1995ĐHPTN. Vật liệu và Kết cấu tiên tiến