Giới thiệu

Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông

Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghệ, được thành lập ngày 02/12/2022 theo quyết định số 1204/QĐ-TCCB trên cơ sở Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông (thành lập theo Quyết định số 252/QĐ-ĐHCN ngày 28/03/2018).

Khoa có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, trình độ cao; nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật xây dựng – giao thông góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống công trình, giao thông theo hướng hiện đại, phát triển xanh, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển nền kinh tế và xã hội tri thức của đất nước trong xu thế cuộc CMCN 4.0.

1. Tổ chức bộ máy

      Ban chủ nhiệm Khoa:

  • Chủ nhiệm khoa: GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

      Văn phòng Khoa:

     Các Bộ môn và Phòng thí nghiệm trực thuộc:

  • Bộ môn Kỹ thuật xây dựng
  • Bộ môn Thiết kế và quy hoạch xây dựng
  • Phòng thí nghiệm Kết cấu và vật liệu tiên tiến