Giảng viên: TS Trần Lê Hưng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

TS. Trần Lê Hưng

  1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: TRẦN LÊ HƯNG……………………………… Giới tính: Nam…………………………………..

Học vị cao nhất: Tiến sĩ……………………………………… Năm, nước nhận học vị: Pháp, 2020…..

Chức danh khoa học cao nhất:……………………………………………… Năm bổ nhiệm: ……………….

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): …………………………………………………………………….

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): …………………………………………………………

 

  1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  2. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy……………………………………………………………………………………………………..

Nơi đào tạo: Université Pierre et Marie Curie (Université Paris 6), Cộng hòa Pháp………….

Ngành học: Ingénierie Mécanique (Kỹ sư cơ khí) ……………………………………………………………

Nước đào tạo: Cộng hòa Pháp…………………………………………… Năm tốt nghiệp: 2014…………

Bằng đại học 2: …………………………………………………………………  Năm tốt nghiệp: …………………

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Modélisation et Simulation en Mécanique des Solides (Mô hình hóa và mô phỏng Cơ học vật rắn)

Năm cấp bằng: 2016

Nơi đào tạo: Univeristé Pierre et Marie Curie (Université Paris 6), Cộng hòa Pháp…….

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Matériaux et Structures (Vật liệu và kết cấu)……………………………

Năm cấp bằng:  2021

Nơi đào tạo: Ecole des Ponts ParisTech (Đại học Cầu đường Paris), Cộng hòa Pháp….

Tên luận án: Développement des traverses instrumentées pour l’étude du comportement des voies ferrées (Phát triển tà vẹt tích hợp trong việc duy tu và bảo trì đường sắt)

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Pháp

 

2. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: C1

 

Mức độ sử dụng: B2

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2016-2020 Ecole des Ponts ParisTech Nghiên cứu sinh
2017-2020 Université Paris-Est Marne-la-Vallée Tham gia công tác giảng dạy lý thuyết và thực hành ở các bộ môn : Tiếp cận năng lượng và phương trình Lagrange, giới thiệu tổng quan về đàn hồi, Cơ kết cấu, Cơ học chất rắn và chất lưu. Kinh nghiệm thời gian đứng lớp: 119 giờ

 QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nghiên cứu phương pháp tính hiệu ứng do các loại tải trọng đoàn tàu trên cầu và đường sắt tốc độ cao bằng mô hình lý thuyết kết hợp phương pháp số và thực nghiệm 2020 Bộ Thành viên thực hiện chính
  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Analytical model of the dynamics of railway sleeper

 

(DOI:10.7712/120117.5695.18372.)

2017 Proceeding of International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering (COMPDYN 2017)
2 A fast analytic method to calculate the dynamic response of railways sleepers

 

(DOI:10.1115/1.4040392)

2018 Journal of Vibration and Acoustics
3 Identification of train loads from the dynamic responses of an integrated sleeper in-situ

 

(DOI:10.1177/1045389X20922905)

2020 Journal of Intelligent Material System and Structures
4 Influence of non-homogeneous foundation on the dynamic responses of railway sleepers

 

(DOI:10.1142/S0219455421500024)

2020 International Journal of Structural Stability and Dynamics
Posted in Cơ cấu tổ chức.